Leveransvillkor

ReTherm Kruge AB (556485–3116) tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt AA VVS 09, NL 09, ALOS 05 samt BAL 97 beroende på bransch. Tillägg och undantag förekommer enl. transportvillkoren.

 

Transportvillkor

För leveranser inom Sverige gäller i offert och/eller orderbekräftelse angivna allmänna leveransvillkor med följande tillägg:

  • Leveransklausuler tolkas i enlighet medvid avtalets ingående gällande INCOTERMS 2020, såvida ej annat uttryckligen angivits.
  • Sändningar oavsett transportsätt levereras FCA enligt INCOMTERMS och exklusive emballage om inget annat avtalats.
  • Kostnad för pall, halvpall, pallkragar och erfordligt specialemballage debiteras alltid.

Fraktkostnader

Om inte annat avtalats debiteras frakt på order med ett ordervärde understigande 2 500 kr.
Order över 2 500 kr levereras fraktfritt.
För restorderleveranser debiteras inte heller någon fraktkostnad på lagervaror.
Vid direktleverans har ReTherm Kruge rätt att debitera köparen för extra kostnader som är förenade med leveransen.

Extratjänster som kranlossning och tidig lossning kan ske om överenskommelse görs vid orderläggning. Kostnad debiteras köparen.

Reklamation

Vid godsmottagning skall skada, minskning eller förlust, som är synlig, genast anmälas vid mottagandet och antecknas i transportdokument eller i annan handling.

Anteckningen skall bestyrkas av chauffören.
Mottagaren är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet av gods kontrollera eventuella brister eller fel.
Dold skada skall anmälas till transportören snarast, dock senast 7 dagar efter mottagandet av godset.
Under förutsättning att ovanstående villkor uppfyllts kan säljaren på köparens begäran bistå denne med reklamation gentemot transportören.
Säljarens skyldigheter begränsas då till reklamation samt information till köparen därom.

Retur

Varje retur måste föregås av en överenskommelse. Efter överenskommelsen erhåller köparen ett
returnummer som skall relateras i all korrespondens. Saknas överenskommelse accepteras ej returen.
Gods som returneras till oss förväntas vara i ursprungligt skick, eventuellt återställande av vara debiteras enligt gällande timpris.

I de fall returen orsakas av säljaren genom felexpediering, krediteras vara fullt och inget returavdrag utgår.
För retur av köpt vara som lagerförs av säljaren, krediteras den med ett avdrag på minst 25 % av debiterat varuvärde.
Därutöver avdrags kostnader för erforderliga åtgärder för provning och återställande av vara till ursprungligt skick.

Ej lagerförda artiklar innefattar artiklar markerade med stjärna(*) i ReTherm Kruges artikelbok och artiklar som ej är med i artikelboken.
Retur av sammansatta eller prefabricerade produkter accepteras ej.

Retursändning med varuvärde understigande 1000,- netto exklusive moms krediteras ej.
Returer skall ske till säljarens lager i Västra Frölunda och utan kostnad för säljaren, DAP enligt INCOTERMS 2020.

Betalningsvillkor

Som betalningsvillkor gäller 30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, om inte annat avtalats,
utgår dröjsmålsränta efter en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta.
Vid betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift.

Mervärdesskatt

Samtliga priser är angivna exklusive moms

Prissättning

Eventuella rabatter i förhållande till gällande prislista framgår av avtalet mellan ReTherm Kruge och köparen och därtill tillhörande rabattbrev.
Ingen rabatt utgår på produkter som är nettoprissatta.
Offererade priser är baserade på offertdagens valutakurs för SEK/EURO.
För fakturadagen tillämpas gällande valutakurs enl. NSDAQ OMX Stockholm AB MITTKURS.
Vid förändring med mer än +/- 3% på fakturadagen förbehåller vi oss rätten att justera med motsvarande.
Är leveransen försenad och det inte beror på köparen skall ursprungligt avtalad leveranstidpunkt gälla för baskursen.

ReTherm Kruge förbehåller sig rätten att ändra sina priser varje kvartal p g a större världsmarknadsförändringar i exempelvis råvaror, energi, transporter o valutor mm.
Detta informerar i så fall ReTherm Kruge AB om innan nytt kvartal infaller.

Avtalsperiod

Skriftligt avtal gäller från det datum som avtalet signeras eller där datum är angivet och är ettårigt,
normalt kalenderår och förlängs per automatik ett år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet.

Hyra av verktyg

Kunden ansvarar för verktygen och förpliktigar sig att ersätta ReTherm Kruge AB vid stöld eller skada.
Kunden ansvarar för erforderligt underhåll av hyrda verktyg.
Returer skall ske till säljarens lager i Västra Frölunda och utan kostnad för säljaren, DAP enligt INCOTERMS 2020.
Vid utebliven retur efter avslutat projekt debiteras grundpris av hyrverktyg.