Din order

Spirotech

Spirotech

Avluftning, Avgasning och Smutsavskiljning

Effektiva totallösningar för optimal vätskekvalitet och maximal prestanda med avluftning, avgasning och smutsavskiljning från ReTherm Kruge

Vätskorna i värme- och kylanläggningar är avsedda att transportera värme eller kyla och avge dessa på önskad plats. Detta sker optimalt i en ren anläggning, med vätska som innehåller så litet luft och föroreningar som möjligt. Om luft och smuts inte avlägsnas tillräckligt uppstår diverse obehag och problem, såsom störande buller, behov att regelbunden manuell avluftning, reducerad pumpprestanda, störd balans i anläggningen, onödiga störningar, förvärrat slitage och ökad energiåtgång.

 

"En anläggning utan luft och föroreningar är mer effektiv"

 

Varför blir det luft i värme- och kylsystemet?

Vatten i naturen innehåller alltid en mängd luft som är bunden (ej bubblor) i vätskan. När man fyller på ett värmesystem och värmer upp vattnet frigörs en del av den bundna luften och samlas i radiatorer och högpunkter. När systemet kallnar på sommaren absorberar vattnet fri luft igen. Luftens löslighet i vatten beror på tryck och temperatur. Vid höjning av temperaturen i en värmeväxlare eller panna frigörs luft eftersom det varmare vattnet inte kan binda lika mycket luft. Luft frigörs också vid trycksänkningar i systemet, till exempel i ventiler. I vissa fall kan trycket bli så lågt efter ventiler eller på sugsidan av stora pumpar att luft sugs in i systemet. Dagens inreglerade lågtemperatursystem med slutna expansionskärl gör också avluftningen mer komplicerad. I ett kylsystem försvåras avluftningen ytterligare genom lägre temperatur, och därmed ett naturligt högre luftinnehåll. Ibland tillsätts glykol eller andra fryspunktssänkande medel som sänker ytspänningen och ökar förekomsten av mikrobubblor. Det kan också bildas skum.

Spirotop avluftare från ReTherm Kruge

 

Luft: En källa till problem i värmesystem, kylsystem, och övriga vätskesystem

Vätskesystem innehåller alltid lite luft. Luft orsakar korrosion, förvärrat slitage av dyrbara komponenter, lösa korrosionspartiklar och kan orsaka avbrott i processen. Följderna: Försämrad funktion, driftsstopp i anläggningen och onödig energiåtgång. Avluftning vid påfyllning av systemet är endast en begränsad lösning, eftersom många mikrobubblor och lösta gaser finns kvar. Dessutom tränger det alltid in luft vid underhåll på systemet, genom diffusion och vid läckage. Läs mer om produkterna som kan avlägsna luft från ditt värme- eller kylsystem här.

 

Den minsta smutspartikel i systemvätskan kan orsaka enorma problem

Föroreningar i systemvatten leder till störningar och allvarligt slitage av komponenter. Denna smuts består till en stor del av korrosionspartiklar, som söker sig till magnetfälten i pumpar, ventiler och reglerventiler. Andra smutspartiklar pumpas genom anläggningen och samlas med tiden i kritiska komponenter.

 

Följder och problem med förorening i systemvattnet:

Onödig energiförbrukning och återkommande problem, såsom försämrad funktion, driftstörningar och stillestånd. Ofta används ett filter, men denna lösning är inte optimal. Filter täpps till med tiden och måste regelbundet rengöras och bytas ut.

Smutsavskiljaren med magnet MB3 från ReTherm Kruge

 

Följder för uppvärmnings- eller kylningsprocessen

• Bristande värme- eller kyleffektivitet

• Försämrad värme- eller kylöverföring på kritiska platser

• Onödiga driftstörningar och stillestånd

• Onödigt långvarig inreglering och försenad driftsättning av anläggningen

• Högre energiförbrukning

 

Följder för anläggningen om inte smutspartiklar, magnetit, avlägsnas:

• Korrosion i hela anläggningen

• Ökat slitage och igensättning av pumpar, värmeväxlare och andra vitala systemkomponenter

• Magnetitrelaterade problem i elektroniska systemkomponenter

• Onödiga driftstörningar och stillestånd

• Förkortad livslängd på anläggningen

 

Vätska som systemkomponent

Eftersom vätskans kvalitet är avgörande för en anläggnings goda funktion, bör vätskan betraktas och behandlas som en av anläggningens komponenter. Som sådan bör den inte endast sammanställas med omsorg, utan även underhållas för att undvika att förekomsten av luft och smuts leder till problem.